Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia. Audyt jest podstawą do uzyskania premii termomodernizacyjnej.

Premia termomodernizacyjna

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008 nr 223, poz. 1459 z późn. zm. – do pobrania w zakładce AKTY PRAWNE) istnieje możliwość uzyskania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów premii na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe. Wysokość premii może stanowić do 20% wykorzystanej kwoty kredytu.
Premia przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Warunki uzyskania kredytu i premii termomodernizacyjnej

Podstawowym warunkiem przyznania kredytu i uzyskania premii termomodernizacyjnej jest wykazanie w audycie energetycznym, że w wyniku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię:

  • w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – co najmniej o 10%,
  • w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej o 15%,
  • w budynkach, w których w ramach termomodernizacji planowane są prace związane z ociepleniem budynku oraz modernizacją systemu grzewczego – co najmniej o 25%.

Kredyt i premia na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego mogą być przyznane dla budynków:

  • mieszkalnych,
  • zbiorowego zamieszkania (np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych, domy zakonne),
  • stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Jakie prace można ująć w audycie energetycznym?

W zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego mogą być zaliczone następujące ulepszenia:

  • ocieplenie ścian, stropów, dachów i stropodachów,
  • wymiana okien i drzwi oraz poprawa systemu wentylacji,
  • modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • przedsięwzięcia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego.