Co to jest audyt remontowy?

Audyt remontowy jest to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego określające jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt remontowy został wprowadzony ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W oparciu o audyt remontowy właściciel budynku może ubiegać się o premię remontową.

Co to jest przedsięwzięcie remontowe?

Przedsięwzięcie remontowe jest to przedsięwzięcie związane z termomodernizacją polegające na:

  • remoncie lub przebudowie budynków wielorodzinnych,
  • wymianie okien w budynkach wielorodzinnych lub remoncie balkonów,
  • wyposażeniu budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Kto może ubiegać się o premię remontową?

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego może być wyłącznie budynek wielorodzinny, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

Wysokość premii remontowej

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008 nr 223, poz. 1459 z późn. zm. – do pobrania w zakładce AKTY PRAWNE) istnieje możliwość uzyskania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów premii na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe. Wysokość premii może stanowić do 20% wykorzystanej kwoty kredytu.

Premia przyznawana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Warunki uzyskania kredytu i premii remontowej

Podstawowymi warunkami przyznania kredytu i uzyskania premii remontowej jest wykazanie w audycie remontowym, że:

  • w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10%,
  • wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70.

Warunek zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz zakres wskaźnika kosztu przedsięwzięcia są inne w przypadku budynków, dla których była już przyznana wcześniej premia remontowa lub termomodernizacyjna.

W ustawie został określony minimalny wskaźnik przedsięwzięcia remontowego, tym samym wykluczając możliwości finansowania stosunkowo niewielkich remontów. Przepisy wykluczają również możliwość finansowania przedsięwzięć remontowych, których łączna wartość jest zbliżona do poziomu aktualnych kosztów budowy podobnego budynku mieszkalnego (wykluczenie wsparcia dla przedsięwzięć nieopłacalnych ekonomicznie).