Wykonywane przez nasze Przedsiębiorstwo dokumentacje w zakresie ochrony środowiska stanowią podstawę techniczną do uzyskiwania uzgodnień wymaganych ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą Prawo wodne i Prawo budowlane oraz rozporządzeniami wykonawczymi:

  • pozwolenia zintegrowane,
  • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
  • decyzje zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  • pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
  • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • pozwolenia na budowę.